Out-of-Body Experiences - Bulgaria
Май 29, 2016, 09:07:51 *
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Новини: При проблеми с форума изпратете заявка с вашия IP-адрес и описание на abuse@stozher.com
 
   Начало   Помощ Търси Вход Регистрация  
Страници: 1 [2]
  Изпечатай  
Автор Тема: INFO: Речник на често използвани термини и съкращения!  (Прочетена 12532 пъти)
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #15 -: Ноември 06, 2008, 11:03:02 »

ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ОРЕЛА - понякога наричани и „големи излъчва¬ния". Нишковидни полеви структури, от които се състои мирозданието. Пресичането на различните видове излъчвания поражда „пашкула", т.е. живото същество. Този процес е невъзможно да се локализира, тъй като вселената на нагуала* е многоизмерна (вж. ЕВОЛЮЦИЯ). „Големите излъчвания" се обединяват в ивици, всяка от които има определени енергийни потенции и качества. Според Кастанеда в „пашкула" на Зс мята виждащите възприемат седем ивици излъчвания. В различиш, си комбинации те могат да формират у човека възприятието за завърп w ни светове. Човешкият свят е комбинация от три ивици излъчваш 1Я Едната от тях е организираща (въвежда ред в структурата - това KI първо място се отнася за всички физически обекти), втората поражда растителния живот, третата - животинския.

„ИЗПУСКАНЕ" (HE-ВЪЗПРИЕМАНЕ) - термин, въведен от създа телите на НЛП. Процес на изкривяване на възприятието, характеризи ращ се с игнорирането на едни или други сензорни сигнали, ако те про тиворечат на описанието на света* на личността. Автоматично не до¬пуска тези сигнали до осъзнаването и ги изтласква в областта на несъзна¬телното.

ИЗСТРЕЛВАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА - рязко премест¬ване на събирателната точка далеч извън границите на човешкия „паш¬кул". Възможно е или благодарение на моментно освобождаване на го¬лямо количество енергия, или се осъществява с помощта на определе¬ни химически агенти (мескалин, ЛСД-25, псилоцибин и др.).

ИЗТЛАСКВАНЕ - изместване от тонала* на сензорните сигнали (снопове и съвкупности от снопове) извън границите на ясно осъзнава¬ното възприятие.

„ИЗХОДНИ ТОЧКИ" - точки на енергийното тяло у човека. Продължителната концентрация на вниманието върху тях деавтомати-зира моделите* на вниманието, осъзнаването и възприятието, което води до изместване или движение на събирателната точка. Съсредоточава¬нето върху тези точки най-често довежда до изход към второто внима¬ние или в сънното внимание*, затова и са наречени „точки на изхода". (Терминът е въведен от мен - А. К.)

ИНВЕНТАРЕН СПИСЪК - според терминологията на дон Хуан списък на обектите, връзките, закономерностите, понятията, идеите, усещанията и чувствата, които имат фиксирани названия и функции в човешкото съзнание и като цяло съставят описанието на света*, разра¬ботено от човека.

ИНДУЛГИРАНЕ (СНИЗХОЖДЕНИЕ КЪМ СЕБЕ СИ) - склонност¬та на индивида да се отдава прекалено дълго на изживяването на даде¬но чувство или емоция, независимо дали са положителни, или отрица¬телни. Без индулгирането емоционалният импулс би затихвал само за секунди или минути. На практика свойствено на всички, води да без¬смислена загуба на енергия.

„КАПАН ЗА ДУХОВЕ" - приспособление, издаващо характерни звуци. Според маговете привлича вниманието на неорганичните съще¬ства и подпомага изместването на събирателната точка.

КАПАН НА ДУХА - уловка, използвана от нагуала спрямо учени¬ка с цел той да се приближи до постигането на ПРВ* и до самия дух (абстрактното*). На по-горните равнища на толтекската магия капанът на духа може да се проявява без участието на нагуала като непосредст¬вено проявление на абстрактното в живота на практикуващия.

КЛЮЧОВО ЗВЕНО - с това понятие дон Хуан определя онази част на сложния механизъм (процес), от чието функциониране зависи сама¬та възможност за работа на механизма (протичане на процеса).

КОЛЕБАНИЕ НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА - процес на незна¬чителни измествания на събирателната точка във „вдлъбнатината"*; протича непрекъснато и отразява промените в енерготонуса на орга¬низма, т.е. психоемоционалното му състояние.

КОНТАЗ - състояние на личността, когато външната среда не се противопоставя на индивида, а става негов равноправен партньор, съу¬частник в действията му. Психоемоционална хармония между външно¬то и вътрешното.

КОНТРОЛИРАНА ГЛУПОСТ - усвояването на виждането* осво¬бождава воина от идеите, мотивите, идеалите и ценностите, които имат смисъл в описанието на света*. Десоциализацията на субекта всъщност му отваря очите: всичките човешки дела, всичките важни за човека неща в социалния и културния свят според маговете са глупост, тъй като ня¬мат никакво отношение към наистина значимите проблеми на човеш¬кото битие. Контролираната глупост е нормалното поведение в обик¬новения ежедневен свят, имитация на адекватните от социална гледна точка реакции и емоции. Контролираната глупост е стартова площадка за прикриването*.

КООРДИНИРАНЕ НА ПЪРВОТО И ВТОРОТО ВНИМАНИЕ -съвкупност на психоенергийни процедури, водещи до разпростиране на способностите (навиците), придобити във второто внимание* над функционирането на дадено същество в първото внимание*.
Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #16 -: Ноември 06, 2008, 11:05:31 »

ЛЕТАЧИ (voladores - исп.) - вид неорганични същества, най-често извън границите на обикновеното възприятие. Хранят се с енергията, която човек излъчва при емоционално реагиране - особено мъка, страх, злоба, възхита, любов. До голяма степен примитивни, но знаят как да провокират човек да реагира емоционално, при което той излъчва не¬обходимата им енергия.

ЛЮБОВ - според учението на дон Хуан чувството, характеризи¬ращо отношението на безупречния воин към света. Наслада от кра¬сотата на мирозданието без никаква егоистична мотивировка. Чув¬ството, което позволява на воина да преодолява пречките по пътя на дисциплината, подкрепя го в странстването му из непознатите обла¬сти на възприятието и му помага да превъзмогне ТЪГАТА* и СА¬МОТАТА*.

ЛЯВООРИЕНТИРАНО ОСЪЗНАВАНЕ
- осъзнаване на възприя¬тието, формирало се при дълбочинно изместване на събирателната точ¬ка* наляво, т.е. вътре в „пашкула". Вж. СЪСТОЯНИЕ НА ПОВИШЕНО ОСЪЗНАВАНЕ. Често бива изтласквано от тонала.

МАГ (МАГЬОСНИК) - в учението на дон Хуан човек, осъществя¬ващ на практика психоенергийна трансформация на съществото си; в традиционния окултизъм - всеки, който използва психоенергийни ме¬тоди, за да въздейства на външната среда.

МАГЬОСНИК (БРУХО) (инд.) - шаман, знахар, маг и т. н. Тш | индианците наричат всички, които според тях по един или друг ни ми., се занимават с магия и знахарство.

МАГИЯ - според учението на дон Хуан науката, която разширяпй възможностите за възприятие и води към постигането на абстрак ruci то*; в традиционния окултизъм - съвкупност от психоенергийни мота ди, предназначени да въздействат на външното, влияние върху външни 11 обекти и управляването им.

„МИСЛЕНЕ НА МАТКАТА" - специфичен психоемоционален про цес, който помага на жените магове да влязат в контакт с абстракi HI I то*. Коренно различно от обикновеното мислене, което традициопп.-се локализира в главния мозък, по своята нелинейност, яркостта на пред ставите и изживяванията, наричани в случая мислочувства.

МОДЕЛ (СХЕМА) - образец, модел, стереотип, шаблон, присъщ на едни или други процеси, действия, съвкупности от процеси.

МЯСТО(ТО) БЕЗ ЖАЛОСТ - дълбочинна позиция на събират, ната точка*, в която състоянието на безупречност* става естествен» • На първо място се характеризира с липсата на самосъжаление*.

МЯСТО(ТО) НА СИЛАТА - центърът в „пашкула" на Земята, къде то високата интензивност на енергията на излъчванията на Орела* пои помага изместването (движението) на събирателната точка* и успеш ните действия в състоянието на второ внимание*.

НАГУАЛ
- единното енергийно поле на Вселената, което не подле жи нито на описание, нито на интерпретация; онази част от енергийно то тяло на човека, която независимо от съзнанието резонира с това поле; така се нарича водачът на група воини магове, стремящи се към трето то внимание*, който има достатъчно специфична енергия, позволява ща му да насочва и координира усилията на членовете на групата.

НАМЕРЕНИЕ (intent) - бива НЕПЕРСОНАЛНО (универсално) на мерение на мирозданието, което изразява основните тенденции на дви¬жението на енергията във Вселената, и ЛИЧНО намерение на мага, ко¬ето може да е успешно, ако не влиза в противоречие с универсалното движение на външните излъчвания*.

HE-ПРАВЕНЕ - съвкупност от перцептивни упражнения, чиято цел е разтъждествяване* на субекта от стереотипите на възприятието; пре¬кратяване на процесите на о-смислянето* и на оценката на сензорните сигнали, дезавтоматизацията* на възприятието и отказ от използване¬то на инвентарния списък*.

НЕОРГАНИЧНО СЪЩЕСТВО - разновидност на живите форми, обладаваща чувствителност и осъзнаване. Неорганичните същества са извън границите на обикновеното възприятие, контактът с тях е възмо¬жен най-вече в състояние на второ внимание*.

НЕПЕРСОНАЛНОТО
- основна характеристика на Силата и на всичките енергопотоци, които я съставят; чувството, което обзема вои¬на, когато го напускат всички егоистични чувства, желания и подтици, т. е. когато неговото ЕГО* престава да функционира.

НЕПОЗНАВАЕМО(ТО) - обширна област енергийни потоци, излъчвания и енергоструктури*, недостъпна за последователно възпри¬ятие и сглобяване в осъзнаваните от човека снопчета сензорни сигнали В нито една от позициите на събирателната точка* (нито в ПЪРВОТО, нито във ВТОРОТО внимание*).

НЕПРЕКЛОННО НАМЕРЕНИЕ - лично НАМЕРЕНИЕ* на мага, развито максимално чрез последователна дисциплина. Именно на този етап то се превръща в заповед на Орела* и прави резултатите от прак¬тиката необратими. Главното условие за постигане на психоенергийна трансформация.

ОГЛЕДАЛО НА РЕФЛЕКСИЯТА
- метафора на дон Хуан. Става дума за това, че възприеманият от нас свят е отражение на нашето мис¬лене, на нашите идеи и представи, които на първо място са свързани със собствения ни образ в този свят.
Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #17 -: Ноември 06, 2008, 11:07:25 »

ОПИСАНИЕ НА СВЕТА - обширен и многоаспектен комплекс представи и понятия за света и за самите нас, усвоен чрез научаването (социализацията) и придобил окончателна форма след интегрирането на опита от цялата лична история на индивида. Изцяло определя пер-цептивния облик на външната среда и установява законите на възпри¬ятието, според които функционира тоналът* и първото внимание*.

ОРГАНИЧНО СЪЩЕСТВО - живо същество, чиито енергострук-тура и енергообмен възприемаме като свойства, характерни за биоло¬гичните обекти (микроорганизми, растения, животни и т.н.) Според виж¬дащите* обитава само в ивицата излъчвания*, достъпни за възприяти¬ето на първото внимание*.

ОРЕЛ(А) - според учението на дон Хуан условното наименование на източника на всички енергийни излъчвания на Вселената. Няма нищо общо с Бога-Творец, обхваща с излъчванията си безкрайността, безраз¬личен е към съдбата на човешкия вид. Грандиозността на осъзнаването му е несъизмерима с каквито и да било човешки представи.

„ОСЕВО ДИШАНЕ" - едно от упражненията (магическите пасове) в комплекса ТЕНСЕГРИТИ*. Развива възприятието на енергийното тяло и на външните енергопотоци, недостъпни за първото внимание*.

О-СМИСЛЯНЕ - един от най-важните процеси, протичащи в пер-цептивния апарат на човека; придаване на смисъл на обектите, ситуа¬циите и последователността от събития. Пряко свързан с включването към инвентарния списък*.

ОСЪЗНАВАНЕ - според дон Хуан особена способност да се чувст¬ва и да се реагира. Няма отношение към интелекта или самосъзнание¬то. Специфична чувствителност, подтикваща към реактивно поведение на различни равнища. Качество, присъщо не само на всичко живо, но и на всички видове енергоструктури*.

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ - психически процес, идентифициращ раз¬лични сензорни впечатления; самоидентификация с едни или други сноп¬чета сензорни сигнали.

ПАСОВЕ (МАГИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ) - телесна техника на тол-текските магове. Включва комплекс упражнения, състоящи се в гриж¬ливо разработена последователност от движения, свързана с интензив¬но напрежение и отпускане на различни групи мускули и на цялото тяло. Вж. ТЕНСЕГРИТИ.

„ПАШКУЛ" - многослойна обвивка от енергийни полета, обкръжа¬ваща съвкупността на организираните излъчвания, които формират вся¬ко осъзнаващо себе си същество (както органично, така и неорганично).

„ПАШКУЛ НА ЗЕМЯТА" - енергийната обвивка на планетата. Има всички характерни признаци на „пашкула" на живото същество, което дава основание на маговете да разглеждат Земята като чувстващо и съзнаващо същество.

ПЕРЦЕПТИВЕН АПАРАТ - психическият механизъм, осигуряващ цялостно и последователно възприятие. Включва редица процеси (ком¬поненти), които според дон Хуан трябва да бъдат подложени на ради¬кална трансформация.

ПЕРЦЕПЦИЯ - същото като възприятие*. Термин, използван в академичната психология с цел възприятието да бъде ясно отграниче¬но от близките до него процеси - усещания, чувства, изживявания или осъзнаване.

ПРАВЕНЕ - с този термин дон Хуан означава преминаването на мисловния факт във възприеман такъв. Представата или мисловната идея един вид „обличат" аморфната съвкупност от сензорни сигнали и възприеманото се превръща в тази идея, като започва да функционира и да се проявява в пълно съответствие с разработения ментален конст-рукт. Възприятията на съвременния човек почти винаги и във всичко са „правене".

„ПРАЗЕН ЧОВЕК" - според терминологията на дон Хуан човек, отдал на предмета на емоционалната си привързаност (деца, близки, любима) такова количество енергия, че вследствие на това е разрушил цели фрагменти на енергийното си тяло - обикновено повърхностните слоеве.

ПРАТЕНИК В СЪНОВИДЕНИЕТО
- неорганично същество*, кое¬то доброволно съобщава на мага всичко, което го интересува в сънови¬дението му*. Емисарите могат да дадат ценна информация, но все пак главната им задача е да примамят сънувача в своя свят и да го пленят там завинаги.

ПРЕГЛЕД
- според дон Хуан техника, състояща се в повторното преживяване на всички минали събития от личната история на субек¬та с цел той да си възвърне изгубената тогава енергия и да изхвърли от себе си чуждата енергия, приета в процеса на взаимодействие с околните.

ПРЕДМЕТ НА СИЛАТА - предмет, използван дълго време от ма¬говете за концентриране върху него на второто внимание*; понякога се използва за акумулация на личното намерение* и за въздействие върху живи и неживи обекти.

„ПРОЗОРЕЦ В АБСТРАКТНОТО" - едно от упражненията (магиче¬ските пасове) в комплекса ТЕНСЕГРИТИ. Подпомага осъзнаването на енергийното тяло, открито за излъчванията на абстрактната енергия.
Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #18 -: Ноември 06, 2008, 11:09:48 »

„ПРОЛУКА" В ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО - центърът на енергийното тяло на човека. Проекцията й е разположена между пъпа и слънчевия сплит. Основен канал на неосъзнатия енергообмен с външното поле. При интензивно изместване на събирателната точка се разширява, кое¬то води до значителна загуба на енергия, понякога в опасни за живота мащаби.

ПРОМЕНЕН РЕЖИМ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО (ПРВ) - активност на перцептивния апарат, която продуцира невъзможни в нормалното опи¬сание на света* картини на възприятието. Терминът е въведен от мен като по-конкретен и точен в сравнение с ПСС.

ПРОМЕНЕНО СЪСТОЯНИЕ НА СЪЗНАНИЕТО (ПСС) - термин, приет в експерименталната психология. Според мен е прекалено ши¬рок, доколкото обхваща всички състояния на съзнанието, отличаващи се от нормалното.

ПРОМЯНА НА ЕНЕРГИЙНАТА ФОРМА - според учението на дон Хуан всяка крачка по пътя към психоенергийната трансформация може да променя формата на човешкия „пашкул". На висшите етапи на тази дейност промяната на енергийната форма може да се забележи дори от тонала на наблюдателя - „външният вид" на мага се променя радикално.

„ПРОЦЕП МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ" - особено групиране на субек¬тивни и обективни условия, което дава възможност силно да се измести събирателната точка и да се възприеме светът на второто внимание*, понякога дори да се извърши телепортация в него. Най-често това съче¬тание настъпва по здрач, при жените - по време на менструалния цикъл.

ПСИХОЕНЕРГИЙНА ТРАНСФОРМАЦИЯ - реална промяна на формата, енергоструктурата и енергообмена на човешкия „пашкул", при която значително се разширява възприятието и способността за дейст¬вие в различни режими на перцепция. Придружена е от придобиването на „свръхестествени" за обикновения човек способности. (Терминът е въведен от мен - А. К.)

ПСИХОТРОПНИ РАСТЕНИЯ - растения, определяни от дон Хуан като „растения на силата": пейот, татул, псилоцибиновите гъби и др. Съдържат халюциногени, способни да изместват силно събирателната точка, като при това влияят слабо на качеството на вниманието. Пора¬ди тези си свойства в отделни случаи се използват за бързо разрушава¬не на описанието на света*.

ПЪРВО ВНИМАНИЕ - вниманието*, на което се гради стабилност¬та на описанието на света* и което фиксира обикновеното положение на събирателната точка*. Благодарение на този вид внимание запазва¬ме ежедневния вид възприятие и ежедневната картина на външната ре¬алност.

РАЗРУШАВАНЕ НА СЛОЕВЕТЕ НА „ПАШКУЛА" - разрушаване на енергийните връзки между слоевете (полевите структури) на „паш¬кула". Протича в момента на агонията и смъртта на живите същества.

РАЗТЪЖДЕСТВЯВАНЕ
- установяване на вътрешна (психологиче¬ска) дистанция между възприемащия и обекта на възприятието. Метод, позволяващ да се намали или да се отстрани изобщо емоционалното участие на субекта в извършваната от него дейност (преживяваното състояние).

РЕАЛНОСТ(ТА) - в моята терминология същото като нагуала*. Съвкупността от енергопотоци и енергоструктури, които съществуват независимо от човешкото възприятие и формират единното енергийно поле на мирозданието. Безкрайна във всички отношения, следователно недостъпна за перцептивния апарат на каквото и да било живо същест¬во (органично или неорганично).

РЕЗОНАНС (ЕНЕРГИЕН) - взаимно усилване на контактуващите помежду си енергопотоци. Дължи се на хармоничната съчетаемост на отделни техни характеристики или съвкупности от характеристики.

РЕФЛЕКСИЯ - тук: способността външните излъчвания* да се от¬разяват и благодарение на резонанса* да бъдат усилвани; самоотразя-ването на вътрешните излъчвания, което води до същия резултат. Спо¬собност, присъща на осъзнаването* и негова основна характеристика.

САМОСЪЖАЛЕНИЕ (self-pity) - един от трите основни стереоти¬па на емоционалното реагиране, който трябва да бъде разрушен с прак¬тикуването на безупречност*. Тясно свързан с чувството за собствена значимост* и страха от смъртта*. Автоматична реакция на егото по отношение на фрустрация, заплаха, посегателство върху собствената значимост или върху самото оцеляване на личността.

САМОТА(ТА) НА ВОИНА - състояние, неизбежно изживявано от мага, когато осъзнаването му се разширява и усилва значително, най-често при постигане на виждането*. Когато воинът постига висшите равнища на безупречността*, тя става фоново чувство. Осъзнаване на факта, че пред лицето на непостижимата Реалност всеки е сам.

„САМОТНА ПТИЦА" - поетичен образ в книгите на Кастанеда. Понякога дон Хуан и последователите му наричат така търсачите, кои¬то се опитват сами, без водач и група, да постигнат висшите ефекти на магията на нагуала* и да осъществят психоенергийна трансформация.
Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #19 -: Ноември 06, 2008, 11:11:25 »

„СВЕТЕЩО СЪЩЕСТВО" - същото като органично същество*. По¬ради високата плътност на съставящите го енергийни полета и наличието на ярко изразено осъзнаване*, се възприема от виждащите* като обект с по-интензивно светене от неорганичните същества и неживите обекти.

СИЯНИЕ НА ОСЪЗНАВАНЕТО - явление, наблюдавано от виж¬дащите*. Вероятно свързано с резонанса*, пораждащ се между вътреш¬ните и външните излъчвания в процеса на осъзнаване*. При човека е изразено особено силно благодарение на развитото внимание*.

СДВОЕНИ ПОЗИЦИИ - метод на древните толтекски магове, из¬ползван при сънуването*. Същността му е докато човек се намира в сънно¬то внимание*, да повтори онова положение на тялото си, което е заемал при навлизане в състоянието на сънуване (положението, заемано в първото внимание - вж.) и да имитира повторно заспиване и събуждане. Горният метод твърдо фиксира събирателната точка в нова позиция и чрез това осигурява максимална яснота на възприятието при сънуване.

СЕЛЕКТОР
- през последните години Кастанеда и жените магове от неговия отряд предпочитат да употребяват този термин вместо ду¬мата ДУХ, която неизбежно носи в значението си антропоморфно-ре-лигиозен оттенък. Селекторът е модел на променящия се по неизвестни на човека закони натиск на енергийните полета на външната Вселена (Реалността*), също както вятърът променя посоката си в различните слоеве и части на атмосферата. Селекторът обуславя успеха или неуспе¬ха на намерението*, извършва градежа на намеренията* и т.н., като по този начин управлява съдбата на мага при неговото приближаване към абстрактното*.

СЕНЗОРЕН АПАРАТ - системата от сензорни канали, по които субектът получава информация в първото внимание*: визуален, слухов, кинестетйчен, вкусов и обонятелен. Механизмът, координиращ работа¬та на сензорните канали.

СЕНЗОРНО ПОЛЕ - областта на сензорните сигнали, достъпни на сензорния апарат* при определена позиция на събирателната точка*.

СИЛА(ТА) - неперсонална енергия на абстрактното*, с която су¬бектът влиза в специфични отношения, когато се опитва да постигне психоенергийна трансформация*.

СИЛА НА ФИКСАЦИЯТА НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА
-съвкупността от стереотипи на енергообмена на субекта с външното поле, която удържа събирателната точка* в определена позиция. Ста¬билността на фиксацията на събирателната точка зависи от това докол¬ко добре са усвоени съответните стереотипи на енергообмена.

СКО - съкращение от „система за кондензиран опит", термин, въве¬ден от С. Гроф след изучаването на виденията, получавани от експери¬ментаторите по време на сеансите на психотерапия с използването на ЛСД. СКО очевидно е отражение на определена позиция на събирател¬ната точка*. При субективното преживяване се характеризира с едно-типност на припомняните или въображаеми (халюцинирани) ситуации и на поражданите от тях емоции.

„СКОК" В АБСТРАКТНОТО - същото като абстрактен полет*. СКОКООБРАЗНО ДВИЖЕНИЕ НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА -изместване на събирателната точка*, характерно обикновено за начал¬ните етапи на тренировката. При всеки скок се получава разрив на не¬прекъснатостта на самосъзнанието, което е резултат от ниската степен на психоенергиен контрол и неразвитостта на вниманието*.

СЛОЕВЕ НА „ПАШКУЛА" - полеви структури на енергийното тяло*, които се наслагват един върху друг и носят белезите на психо-енергийните процеси, протичали на определени етапи на личната исто¬рия, или са близки по тип (характер).

СНОП(ЧЕ) (СЕНЗОРНИ СИГНАЛИ) - група излъчвания*, интер¬претирани в процеса на възприятието от тонала като цялостен обект или явление; сноп сензорни сигнали, осветени от осъзнаването* и соб¬ственото Аз*, което създава илюзията за непрекъснато самосъзнаване.

СОБСТВЕН(ИЯТ) ОБРАЗ
- формиран в процеса на обучението, опи¬та, възпитанието и самовъзпитанието комплекс от представи наличността за самата себе си. Резултат от социализацията и личната история на ин¬дивида. Обикновено консервира всички стереотипи на възприятието и реагирането, фиксира позицията на събирателната точка*.

СОБСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ (self-importance) - един от базовите детерминатори на егоистичното поведение на човека; от енергийна глед¬на точка фиксира твърдо положението на събирателната точка, като поглъща големи количества перцептивна енергия; от психоемоционал-на гледна точка се проявява като постоянно (често несъзнателно) при¬даване на значение на собствените ни мисли и действия, на отношения¬та ни с околните, като загриженост за собствената съдба, провокира бурни емоционални реакции по отношение на хора и събития, които поставят под съмнение самооценката, с която обектът е свикнал.

Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #20 -: Ноември 06, 2008, 11:14:19 »

СПИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДИАЛОГ - спиране на цяла пореди¬ца процеси в перцептивния апарат - на „вътрешната реч", на о-смисля-нето, на отъждествяването, на оценката и т.н. На практика спирането на цялата дейност на тонала*, на който се гради описанието на света*.

„СПИРАНЕ НА СВЕТА" - решаващ етап в преустройството на то¬нала; драматично изживяване на разрушаването на затвърдилите се схе¬ми* на възприятие на света. В този момент цялата перцептивна карти¬на на света се променя непредсказуемо, като се образува причудлива смесица от образи, невъзможна в непоклатимото до този миг описание на света*; премахване на фиксацията на събирателната точка, следват неочаквани измествания на точката.

ПРИКРИВАНЕ (stalking) - една от основните дисциплини в учени¬ето на дон Хуан. Фоновото състояние на прикриването е контролира¬ната глупост*. Гради се на различни методи на промененото поведе¬ние, в резултат на което се разрушават стереотипите на възприятието и реагирането на самия прикривач. Използва се и за индуциране у окол¬ните на необходимите реакции, емоции и състояния в света на ежеднев¬ните междуличностни отношения.

ПРИКРИВАЧ, СТАЛКЕР (stalker)
- маг, насочил вниманието си ос¬новно към практикуването на прикриването*. Обикновено владее съот¬ветните психоенергийни сили, които го подтикват към прикриването.

„СТЕНАТА ОТ МЪГЛА" - перцептивен ефект, при който полови¬ната от възприеманата картина на света се скрива зад „стена от мъгла". Наблюдава се на напредналите равнища на повишеното осъзнаване, когато силно изместената събирателна точка* активизира както повърхностни, така и вътрешни пластове на „пашкула", като предиз¬виква синхронно възприятие в две позиции.

СТЕРЕОТИП НА ВЪЗПРИЯТИЕ - резултат от научаване (от соци¬ализация, културализация), при който субектът е способен да използа само един метод на възприятие (интерпретация, осмисляне) при сре¬щата си с външни обекти, съвкупности обекти и ситуации.

СТЕРЕОТИП НА РЕАГИРАНЕ - резултат от научаване (от социа¬лизация, културализация), при който субектът автоматично използва само един тип (начин, метод) на реагиране при срещата си с обекти и ситуации, както влизащи в неговото описание на света*, така и проти¬воречащи на това описание.

СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА -изместване на събирателната точка* към единия или другия край на
„човешката ивица"* Характеризира се със силно нарушаване на възпри¬ятията и интензивно халюциниране* на тонала*, което конструира ен¬догенни образи с ярка емоционална окраска (позитивна или негативна) от собственото описание на света*.

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - упражнение, използва¬но за да се определи какви точно форми на поведение и реакция трябва да се трансформират с цел най-икономично изразходване на енергия. По този начин понятието „безупречност"* придобива за практикува¬щия индивидуално съдържание. Състои се в съставянето на списък на ежедневно изживяваните емоции, състояния и стереотипи на поведе¬ние. След това се определят онези, които изискват най-много енергия и не допринасят съществена полза в житейската практика.
Практикува¬щият започва да отделя специално внимание на спирането на тези не¬желателни процеси.

СТРАХ ОТ СМЪРТТА - емоционално отношение на субекта по отношение на ограничеността на съществуването му във времето. На първо място се изразява във вид на страх, но може да бъде изтла¬скано в несъзнателното, след което се проявява в различни форми -повишено желание за общуване, творчество, сексуална активност и т.н. Една от основните пречки по пътя към постигането на безупреч¬но стта*.

СЪБИРАТЕЛНА ТОЧКА - точката на енергийното тяло у човека, която изпълнява изключително важна перцептивна функция: събиране¬то (окомплектоването) на външните излъчвания в снопове и структури снопове, което осигурява възприемането на цялостна картина на света, състоящ се от обекти и явления. Функционирането й дава възможност на тонала* да създаде непротиворечиво описание на света*.

„СЪД" („СЪДИНА") - енергийната обвивка на всички неживи обек¬ти. Подпомага обособяването им от общия енергопоток и структурира¬нето на специфичен енергообмен с други обекти. Външна предпоставка за възприемането на света като съвкупност от отделни обекти.

СЪЗЕРЦАНИЕ
- в учението на дон Хуан съвкупността от перцеп-тивни упражнения, чиято основна задача е да свържат картините и об¬разите, възприемани при второто внимание или сънното внимание,* с обектите, възприемани при първото внимание*. Крайната цел е интег¬рирането на различните режими на възприятие, пренос на способнос¬тите на второто внимание в света на първото внимание.

Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #21 -: Ноември 06, 2008, 11:16:14 »


СЪННО ВНИМАНИЕ - произволно внимание*, което се развива по време на сънуване*. Подпомага фиксирането на събирателната точка в променена и необичайна позиция, в която точката е попаднала при обик¬новен сън. При постигане на необходимото развитие разбужда възприе¬мащия апарат изцяло и се превръща във второ внимание* наяве.

СЪНУВАНЕ (dreaming)
- една от фундаменталните дисциплини в учението на дон Хуан. Обучение на методите на активизиране на произ¬волното внимание в състоянието на естествен сън и сънуване. Сънува¬нето е успешно при ясно фиксиране на събирателната точка* в проме¬нена позиция, което води до управляемо възприятие и контрол на ситу-ацията в сънищата. Изисква голямо количество (дори излишък на) пер-цептивна енергия (вж. безупречност).

СЪНУВАЧ (dreamer) - маг, насочил основното си внимание към практиката на сънуването*; такива магове обикновено имат съответна¬та психоенергийна предразположеност.

СЪСТОЯНИЕ НА ПОВИШЕНО ОСЪЗНАВАНЕ - изместване на събирателната точка навътре в „пашкула", където енергийните пласто¬ве не са повредени от летачите*, като при това се запазва възприемане¬то на картината на света, свойствена на първото внимание*.
Характе¬ризира се с усилено осъзнаване, интензивност на възприятието и висо¬ка способност за усвояване на информация и обучение.

„СЪЮЗНИК" - разновидност на неорганичните същества*. Харак¬терна способност на съюзника е да влиза в партньорски отношения с маговете и като обменя енергия с тях, да им помага при осъществява¬нето на магични действия.

ТЕНСЕГРИТИ (TENSEGRITY) - комплекс телесни техники и уп¬ражнения, разработени от Кастанеда, Ф. Донер, Т. Абелар, К. Тигс и тримата чакмули*. Основните задачи на комплекса са да се усили възприемането и осъзнаването на енергийното тяло, да се усвоят нави¬ци за неговото управление, натрупване на енергия, укрепване на теле¬сното здраве, обучаване на защита от летачи*.

ТЕХНИКИ НА ДИШАНЕ (Vivation, Rebirthing, „холотропно диша¬не" на Гроф и др.) - психотерапевтични техники, използващи промяна на ритъма и дълбочината на дишането. Използват интензивната про¬мяна на енергообмена между човека и външното поле и предизвикват мощен, но трудно предсказуем ефект. Дори самите създатели на тези техники признават, че не разбират механизма им на действие.

ТЛАСЪК НА ЗЕМЯТА - психоенергиен метод на толтекските ма¬гове, позволяващ да се използва енергията на излъчванията* на „паш¬кула" на Земята* за интензивно изместване или движение на събира¬телната точка, което довежда до възприемането на крайно отдалечени перцептивни зони (други ивици на излъчванията) и дори до телепорта-ция на целия „пашкул".

ТОНАЛ - перцептивният апарат у човека, с твърдо фиксирана съби¬рателна точка в областта на първото внимание*; описанието на света, създадено в тази позиция на възприятие; съвкупността от стереотипи на възприятие и реагиране, гарантираща стабилността на работата на първо¬то внимание и формиралото се в тази позиция описание на света*.

„ТОЧКА НА ЗВЯРА" - една от точките на енергийното тяло у чо¬века, която при дълго фиксиране на вниманието* върху нея предизвик¬ва изместване на събирателната точка надолу (вж. ИЗМЕСТВАНЕ НА¬ДОЛУ) и формира възприятие и енергообмен, характерни за по прими¬тивните, животински форми.

ТРАМПИНГ (tramping) - странстване в световете на второто вни¬мание* и из различните позиции на сънуването* при наличие на спо¬собността да се фиксира събирателната точка* и следователно да се получават последователни картини от възприятието в променен режим на възприятието* "Постоянно упражнение за постигане на психоенер¬гийна трансформация. (Терминът е въведен от мен - А.К.)

ТРЕЗВОСТ (sobriety) - трезвомислие, разсъдъчност. Едно от не¬обходимите качества за постигане на безупречността*, сънуването* и прикриването*. На практика най-често е необходима при активното преместване от второто внимание* в първото и обратно. Вж. ВЯРА („воинът вярва, без да вярва"). Нито една концепция не се приема окон¬чателно и винаги остава обект на по-нататъшно изучаване.

ТРЕТО(ТО) ВНИМАНИЕ - принципно нов начин на функционира¬не на вниманието*. Заключителен етап на психоенергийната трансфор¬мация на човека. Пълно осъзнаване на разкриващите се сензорни поле¬та, свободно преместване на центъра на възприятието (събирателната точка), резониране с огромен поток на обикновено неосъзнавана и по¬ради това недостъпна енергия, която се движи с по-висока скорост и е много по-интензивна. Успешното усвояване на тези грандиозни сензор¬ни полета, структурираното им възприемане и способността да се дей¬ства в този сензорен обем.
Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #22 -: Ноември 06, 2008, 11:19:11 »

ТЪГА(ТА) (ПЕЧАЛ) НА ВОИНА - психоемоционално състояние,. възникващо в резултат от практикуването на безупречността* и при¬криването*. Причината за тази характерна тъга е разширяването на гра¬ниците на осъзнаването и неминуемата перспектива за преход в ново състояние, перспективата за самопромяна. Тъгата е свързана с изгубва¬нето на предишното описание на света* и с търсенето на нова хармо¬ния в по-широкото и бързо променящо се описание.

ТЪМНОТО МОРЕ НА ОСЪЗНАВАНЕТО - същото като вселената на осъзнаването*. Съвкупността от излъчванията на Орела*, която ни¬кога не е достъпна изцяло на възприятието, но оказва непрекъснато въздействие на живото същество. Пространството, в къето пътешест¬ват маговете във второто* и третото* внимание, и едновременно с това тяхно „транспортно средство".

ТЪРКАЛЯЩАТА СЕ СИЛА - непрекъснатият натиск на външните излъчвания* връхлитащ върху,,пашкула" на живото същество, спосо¬бен да разруши или трансформира неговата енергоструктура*. Може да бъде както несекващ извор на енергия, така и сила, която разрушава слоевете на „пашкула" и унищожава живия организъм.

„УДАРЪТ НА РАКА" - една от телесните техники (магични пасо¬ве) в комплекса ТЕНСЕГРИТИ*. Изисква максимално съсредоточава¬не върху напрежението на мускулите и следващо взривоподобно отпус¬кане. Значително заздравява енергийното тяло, повишава чувствител¬ността.

УДАР(ЪТ) НА НАГУАЛА - удар, който нагуалът (водачът на група¬та магове) нанася на ученика. Успешността на удара се гарантира от виж¬дането* на нагуала. Целта му е рязко и надълбоко да измести събирател¬ната точка*. Ако нагуалът вижда събирателната точка, може с удара си да контролира траекторията на преместването й. Впечатлението е като от удар по гърба (между плешките), но всъщност ударът на нагуала е мощен енергиен тласък върху комплекса повърхностни и дълбинни енер¬гоструктури на „пашкула" и променя формата му. Най-често довежда до състояние на повишено осъзнаване* и се използва с дидактична цел.

УСИЛВАНЕ (ЗАСИЛВАНЕ) НА ВЪЗПРИЯТИЕТО - разширяване, повишаване на плътността и яркостта на възприятието в нормалната позиция на събирателната точка (за това помага ТЕНСЕГРИТИ* и ня¬кои специални упражнения); подобряване на гъвкавостта на перцептив-ния апарат с цел постигане на последователно, ясно и ярко възприема¬не в променени (изместени) позиции на събирателната точка. От 1994 г. в САЩ функционират три Центъра за усилване на възприятието, осно¬вани от ученици на Кастанеда.

ФАНТОМ - променен в резултат на задълбочаване на събира¬телната точка* и усилването на възприятието* перцептивен образ на всички обикновени хора (срв. разказа на Хенаро за завръщането му в Икстлан); представа, мисловен образ, конструиран в несъзна¬телното и използван от халюциниращия апарат на възприятието, за да се създаде илюзията на външно възприеман обект (явление) в про¬менен режим на възприятието*

ФИКСАЦИЯ НА СЪБИРАТЕЛНАТА ТОЧКА - стремежът на съби¬рателната точка* във всяка ситуация да се намира в обичайната за да¬дена жива форма позиция. На биологично равнище е заповед на Оре¬ла*, на психосоциално - резултат от строгото социално обучаване (не¬произволна хипноза) от страна на родителите и околните. Преодолява се с помощта на специална дисциплина, разработена съгласно учение¬то на дон Хуан.

ФИЛТРИ НА ВЪЗПРИЯТИЕ (ГЕНЕТИЧНИ И СОЦИАЛНИ) - тер¬мини, въведени от основателите на нервно-лингвистично програмира¬не. Според тях основната функция на възприятието е да филтрира постъпващите сензорни сигнали. Генетичните филтри се предопределят от характеристиките на вида и биологичните особености на индивида (съществото); социалните филтри се формират и коригират през цялата личностна история на субекта, като са резултат от социално научаване, адаптацията на психосоциалната активност на индивида в съответната среда (етноса, културното и нравственото пространство, социалната сфера на самореализация и подобни.). Съгласно учението на дон Хуан се кори¬гират и трансформират.

Ф-СЪЩЕСТВО (F-being) - разновидност неорганични същества, склонни да проявяват агресия по отношение на човека. Целите им са същите като на летачите, но методите им са много по-груби и не¬приятни: пряка атака и борба. Често реагират на фиксирането на вни¬манието в точката между веждите; агресивен образ, породен от несъзнателното, който се проектира от тонала* навън в състояние на променен режим на възприятието*, особено при странично изме¬стване на събирателната точка* - в този случай е компонент на ха-люцинираното.

ХАЛЮЦИНИРАНО - продукт на халюциниращата част на пер-цептивния апарат. Състои се от ендогенни образи и техните съчетания и ролята му е да допълва целостта на възприеманата картина, изгубена в резултат на изтласкването* и да отстранява възникващите противо¬речия и несъответствия.
Активен
Ashmodean
Jr. Member
**
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 39


« Отговор #23 -: Ноември 06, 2008, 11:20:12 »

ЦЕЛ НА ПРИКРИВАНЕТО - според дон Хуан без цел прикрива¬нето* не е истинско прикриване. Под цел на прикриването обикновено се подразбира трансформацията на собствените стереотипи на възпри¬ятие и реагиране, придобиването на перцептивна и реактивна гъвка¬вост, обучаването на стратегическо поведение, което позволява да се решат задачите в дадена ситуация.

ЦЕНТЪР НА ПЕРЦЕПЦИЯ (ПЕРЦЕПТИВЕН ЦЕНТЪР) - същото като събирателна точка*. Центърът, където чрез комплектоване на сноп-четата сензорни сигнали се формира цялостността на възприятието на света. Способен е да се измества, движи и фиксира, в резултат на което изгражда възприятието на различни, непривични реалности. (Терминът е въведен от мен - А. К.)

ЦЯЛОСТНОСТ (ЕНЕРГИЙНА) - постига се на заключителните етапи в учението на дон Хуан. Състои се в разпространяване на осъзнаването и способността за организирано възприемане върху целия човешки „пашкул4'*, в пълното възстановяване и а повърхно¬стните слоеве на „пашкула", повредени от летачите*, във всестран¬ната координация на навиците, усвоени във второто внимание*, с дейността в първото внимание*, което позволява да се приложат спо¬собностите, придобити в променен режим на възприятието*, при участието на всички фрагменти на енергийното тяло (включително тоналното, физическото тяло).

ЧАКМУЛ(И) (chacmool - инд.) - така мексиканските индианци на¬ричат човекоподобните скулптури около пирамидалните постройки на древните толтеки и май. В традицията на дон Хуан това са жени-воини, чиято задача е да охраняват сънувачите, сънуването им и местата на сънуването. Кастанеда нарича така трите ученички Флоринда, Тайша и Керъл и им възлага да разпространяват ТЕНСЕГРИТИ*.

ЧОВЕК НА ЗНАНИЕТО - наименование, избрано от дон Хуан и прието от учениците му, за обозначаване на онзи, който се е посветил на постигането на Реалността, следвайки принципите на толтекската магия. Използа се, за да се избегнат думите „маг", „магьосник" и подобни, кои¬то обикновено пораждат у непосветените отрицателни емоции.

„ЧОВЕШКА ИВИЦА" (РАВНИНА) - равнината излъчвания на Оре¬ла*, пресичаща под ъгъл всеки човешки „пашкул"* отдясно наляво и от задната част на „пашкула" към фронталната. Погледнато геометричес¬ки, „човешката ивица" в човешкия „пашкул" е диск с определена дебе¬лина. Като се движи в нея, събирателната точка* в моментите на фик-сацията си може да формира цялостни перцептивни образи (картини) -т.е. светове, които могат да са абсолютно изолирани от реалността на привичното възприятие и поради това да се осъзнават като отделни вселени. Ако събирателната точка е в центъра на ивицата, изкривявани¬ята на възприеманото са минимални. Колкото по-силно е изместването на събирателната точка вдясно или вляво от центъра, толкова по-силно бива халюцинирането. Изместването надясно води до негативни халю-цинации и кошмари; изместването наляво - до екстаз, блаженство и религиозно вдъхновение.

ШАНС (КУБИЧЕН САНТИМЕТЪР ШАНС) - възможността, да¬дена на всеки човек да спре и да осъзнае истинските си нужди и цели. Нищожен шанс без помощ отвън да разбереш необходимостта от транс¬формация и това, че тя е смисълът на човешкия живот.

ЩИТОВЕ НА ВНИМАНИЕТО - според учението на дон Хуан то-налът с цел себеопазване (хомеостаза) е заобиколил възприятието ни с „щитове на внимание". Това са стереотипи или модели за отвличане на вниманието от насъщните проблеми на човешкото съзнание, начини вниманието да се насочи в обичайното русло на желанията и сценарии¬те към постигане на нещо, към обичайната насоченост към самия себе си и към интензивен вътрешен диалог. В проблемни ситуации, когато събирателната точка е изместена и не може да се върне в обичайното си положение, дон Хуан активизира „щитовете на вниманието", които според него са едно от най-добрите средства за фиксирането на съби¬рателната точка в обичайното й положение.

ЯКИ — индианско племе, обитаващо Северно Мексико и юга на САЩ, към което се причислява дон Хуан Матус. Членовете на това пле¬ме се смятат за далечни потомци на древните толтеки.


Активен
Страници: 1 [2]
  Изпечатай  
 
Отиди на:  

Powered by PHP Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Валиден XHTML 1.0! Валиден CSS!